Monday, 2 November 2009

Visit to the Rio Tinto Mines (Huelva)


Visit to the fascinating Rio Tinto Mines.